ਪਤਝੜ ਦਾ ਅੰਤ

ਖੂੰਜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਝਾੜੂ

ਥੋੜੇ ਪੱਤੇ ਬਾਕੀ

ਹਰਜੀਤ ਜਨੋਹਾ