ਬਰਫ ਦਾ ਤਾਜ਼ ਮਹੱਲ

ਸਾਗਰ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ

ਵਾਹ! ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ

ਬਰਜਿੰਦਰ ਢਿਲੋਂ