ਹਰ ਮਨ ਨੂਰੋ-ਨੂਰ

ਹਰ ਘਰ ਹੋਵੇ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਹਰ ਦਰ ਦੀਪ ਜਗੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ