ਚੱਲੇ ਸੀਤ ਹਵਾ –

ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਝੜ ਗਿਆ

ਨੰਗ-ਧੜੰਗੇ ਰੁੱਖ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ