ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲ

ਨਾਲ ਦਾਣਿਆਂ ਲੱਦੇ

ਮੁੜਗੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ