ਪਤਝੜੀ ਬਹਾਰਾਂ

ਲਾਲ, ਪੀਲ਼ੇ, ਭੂਰੇ, ਨਾਰੰਗੀ

ਪੱਤੇ ਹੋਲੀ ਖੇਲਣ

ਬਰਜਿੰਦਰ ਢਿਲੋਂ