ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜਲ

ਲੈਕੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ

ਹਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਲ

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ