ਸੂਲ਼ ‘ਤੇ ਪਈ

ਤਰੇਲ ਬੂੰਦ

ਜ਼ਖਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ