ਪਤਝੜ ਦੀ ‘ਵਾ ਵੱਗੇ

ਬਿਰਖੋਂ ਵਿੱਛੜੇ ਪੱਤੇ

ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਲੱਗੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ