ਇਕੋ ਵਿਹੜੇ ਖਿੜ-ਝੜ

ਖਿੜ ਰਹੀਆਂ ਗੁਲਦਾਊਦੀਆਂ

ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਤ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ

ਨੋਟ: ਉੱਤਰੀ ਖੰਡ ਵਿਚ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਗੁਲਦਾਊਦੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ।