ਐਕਸ-ਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ

ਯਾਦ ਆਈ ਮੈਨੂੰ

ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ