ਪਤਝੜ ਖਿੜਿਆ ਦਿਨ

ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ

ਰੰਗ ਪਰਾਹੁਣੇ ਆਏ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ