ਸੱਥ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੇ

ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ

ਪਿੱਪਲ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਗਿਰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ

ਦਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ