Heavy rain all day

Wind flying me all the way home

I am a small kite.

Seow Cheng hong, 11 years, Singapore

ਦਿਨ ਭਰ ਭਾਰੀ ਬਰਖਾ

ਹਵਾ ਲੈ ਆਈ ਉੜਾਕੇ ਘਰ ਤੱਕ

ਮੈ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਗੁੱਡੀ ਹਾਂ।

ਸੀਯੋ ਚੈਂਗ ਹਾਂਗ, ੧੧ ਵਰਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ।

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ