ਖ਼ਾਬ ਓਲੈਂਪਿਕ ਖੇਡਾਂ

ਖਿੱਦੋ-ਖੂੰਡੀ ਖੇਡ੍ਹਦੇ

ਪਿੰਡ ਪਹੇ ਵਿਚ ਬੱਚੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ