ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਝੰਡੇ

ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝ

ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਡੰਡੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ