ਲੱਗੀ ਲਾਲਟੈਨ ਭੜਕਣ

ਪਤਝੜ ਸੀਤ ਹਵਾ

ਰੁਕਦੀ ਚੱਲਦੀ ਧੜਕਣ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ