ਸੁਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ –

ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ

ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ