ਇੱਕੋ ਰੁੱਖ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ

ਇਕ ਅਖਰੋਟ ਦੀ ਖਾਤਰ

ਕਈ ਕਾਟੋਆਂ ਲੜੀਆਂ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ