ਅਫ਼ਸੋਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਫੋਨ

‘ਪਲੀਜ਼ ਲੀਵ ਏ ਮੈੱਸਿਜ’

ਮੋਏ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ