ਬੱਚੇ ਰੁੱਸੇ ਰੁੱਸੇ

ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ

ਬਾਪੂ ਗੁੱਸੇ ਗੁੱਸੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ