ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ

ਪਿੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ

ਉਸ ਡਰਨੇ ਦੀ

ਸ਼ੀਕੀ ਮਾਸਾਓਕਾ (1867-1902)

ਅਨੁਵਾਦ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੋਢੀ

( ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਜਾਪਾਨੀ ਹਾਇਕੂ ਸ਼ਾਇਰੀ’ ਵਿਚੋਂ )