ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ –

ਪਿੰਡ ਦੁਆਲ਼ੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ

ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ