ਪੂਰਬ ਹੋਇਆ ਲਾਲ

ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ

ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਕੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ