ਰੰਗੇ ਵਾਲ਼

Haiga by Polona Oblak

ਉਸ ਨੇ ਰੰਗੇ

ਅਪਣੇ ਵਾਲ਼

ਗਰਮੀ ਦਾ ਆਖੀਰ

ਹਾਇਗਾ: ਪੌਲੋਨਾ ਓਬਲਾਕ

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ