ਦੱਸੋ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ ?

ਭੁੱਖਾ ਅਗੋਂ ਬੋਲਿਆ

‘ਦਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾਲ਼’

ਬਰਜਿੰਦਰ ਢਿਲੋਂ