ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ

ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ

ਨਾ ਆਪ ਚੈਨ ਸੁੱਤੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ