ਚੜ੍ਹਦੀ ਢਲ਼ਦੀ ਧੁੱਪ

ਸਭ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ

ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਰੁੱਤ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ