ਮਾਖਿਓਂ-ਮੱਖਣ ਮੁੱਖੜਾ

ਚੁੰਮੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ

ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਨ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ