ਭਾਰੀ ਬਰਖਾ ਹੋਵੇ

ਛੱਤ ‘ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਪਾਣੀ

ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਚੋਵੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ