ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਮੰਦਰ ਜਾਵੇ

ਦਾਦੀ ਟੇਕਣ ਮੱਥਾ

ਦੇਵੀ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ

(29-3-08}