ਭਾਰ ਸਿਹਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ

ਵਾਲ਼ ਕਟਾਕੇ ਬੀਬੀ

ਸੁੱਟਗੀ ਲਾਲ ਪਰਾਂਦਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ