ਚੱਲੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ

ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਤੇ ਝਾੜਕੇ

ਝਾੜੀਂ ਰਹੀ ਫਸਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ