ਟੱਬਰ ਹੋਇਆ ‘ਕੱਠਾ

ਰੌਲ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚ ਰੁਲ਼ ਰਹੀ

ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ