ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਟੇਕੇ ਮੱਥਾ

ਪਿਆ ਪੋਥੀ ਸਾਹਵੇਂ

ਉੜਕੇ ਆਇਆ ਪੱਤਾ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ