ਸੁੰਨੇ ਘਰ ਵਿਚ

ਭਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰ਼

ਨਿੱਕੀ ਚਿੜੀ

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸਾਹੂ ‘ਅਕੇਲਾ’

ਅਨੁਵਾਦ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਥੀ