ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ….

ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਖਿਡਾਵੀ ਕੋਲ਼

ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕੰਬਣੀ

ਸਾਥੀ

ਨੋਟ: ਖਿਡਾਵੀ= baby-sitter

heavy snowfall….

leaving baby at daycare

mama shivers

Sathi

tezek sneg …

amo trese, ko odda mamo

troka v varstvo otroka

(Translation into Slovenian by Alenka Zorman)