ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਠਿਆਇਆ…

ਛੱਡਕੇ ਰੰਗਣੀ ਦਾਹੜੀ

ਇਕ ਦਮ ਬੁੱਢਾ ਲੱਗੇ