ਇਕ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰਾਤ…

ਚੰਨ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ

ਬੰਦਾ ਇਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੋ