ਫੁੱਲ ਗਏ ਮੁਰਝਾ

ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚ ਬੱਤੀਆਂ

ਚਾਨਣ ਗੁੰਮ ਗਿਆ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ