ਅੰਬਰ ਨਿੱਤ ਉਡਾਰ

ਮੱਘਰ ਮਾਹ ਮੁਸਾਫ਼ਰੀ

ਕਰੇ ਕੂੰਜਾਂ ਦੀ ਡਾਰ