ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਬੱਚਾ…

ਘੜਾ ਘੜੇ ਕੁਮ੍ਹਿਆਰ

ਥੱਪ ਥੱਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼