ਸੀਤ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ

ਪਾਰਕ ਵਾਲ਼ੀ ਪੀਂਘ

ਕੱਲਮ-ਕੱਲੀ ਝੁੱਲੇ