ਕੈਂਪ ਫਾਇਰ….

ਸੁੱਕੀ ਬਲ਼ਕੇ ਬੁਝ ਗਈ

ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਸੁਲਗੇ