ਦਿਨ ਢਲ਼ੇ ਦੀ ਧੁੱਪ….

ਵਿਹੜੇ ਖੂੰਜੇ ਮੰਜੀ ‘ਤੇ

ਬੇਬੇ ਬੈਠੀ ਚੁੱਪ