ਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਖੇੜਾ

ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਹਰ ਦਰ ਦੀਪ ਜਗੇ