ਪੂਰਬ ਸਰਘੀ ਲੋ

ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ

ਤਾਰੇ ਗਈ ਲਕੋ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ