ਐਟਮ ਬੰਬ ਗਿਰਾਇਆ

ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਰੇ

ਭੋਗੇ ਬੰਨਵੇਂ ਸਾਲ

ਨੋਟ: ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਉੱਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਅੱਜ ੯੨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਕੇ ਮਿਰਆ ਹੈ।