ਲਹਿਰਾਵੇ ਫਟਿਆ ਝੰਡਾ

ਕੱਲ੍ਹ ਹਨੇਰੀ ਪਛੋਂ ਦੀ

ਅੱਜ ਪੁਰੇ ਦਾ ਝੱਖੜ