ਟਹਿਣੀ ਟਹਿਣੀ ਨੱਚੇ

ਸਿਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ

ਰੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ